De invoering van de wetten voor de zorg, jeugd en participatie zijn een behoorlijke klus voor alle gemeenten en zeker ook voor Voorschoten.

De afgelopen weken zijn dan ook meer dan 100 vragen gesteld door de verschillende fracties van de Voorschotense gemeenteraad.

Zijn de voorstellen van het college dan zo onduidelijk? Dat is niet echt het geval. De meeste tekst van het tiental stukken dat de gemeenteraad de afgelopen weken te verwerken kreeg, zouden we beschrijvingen van begrippen en processen kunnen noemen. En hoe meer tekst je krijgt, hoe onzekerder je wordt en hoe meer je te vragen hebt. Zo werkt dat nu eenmaal.

Maar kan het niet makkelijker? Ja, dat kan. En dan hoeven we niet eens zo heel ver te zoeken. De Consumentenbond legt bijvoorbeeld heel duidelijk uit wat er voor de cliënten gaat veranderen. Maar ook een gemeente als Leiden heeft er een heel overzichtelijke website voor aangemaakt. Ook het ministerie van VWS heeft een paar goede voorlichting sites.

Lees meer: 3D met meer dan 100 vragen

De laatste jaren is er flink wat veranderd in politieland en naar de mening van ONS Voorschoten niet altijd ten gunste van onze inwoners. Vroeger werd vanuit een "eigen" politiebureau, bemenst met lokaal bekende en betrokken dienders de criminaliteit en overlast bestreden. Even binnenlopen om informatie te halen of te brengen kon op ieder moment van de dag. ONS Voorschoten heeft zich altijd ingespannen om dit te behouden, maar vandaag de dag bestaat alleen nog de mogelijkheid om op afspraak in contact te komen met een agent. Toevallig een diender tegen het lijf lopen in ons dorp is ook geschiedenis. Kennen en gekend worden is kennelijk voor het "nieuwe" korps geen lijfspreuk meer. Onze dienders zijn, net zoals alle dienders van de kleinere gemeenten rond Leiden gecentraliseerd in een drietal Leidse bureaus. Dat hierdoor een waterbedeffect ontstaat is evident. De (kleine) criminaliteit verplaatst zich meer en meer naar de buitengemeenten. Voor de meest basale politietaken is niet of nauwelijks tijd. Parkeeroverlast, hondenpoep en evenementen heeft bij de politie geen aandacht. Om dit nog enigszins het hoofd te kunnen bieden heeft de gemeente zelf een aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren aangesteld. U begrijpt, een kostbare, maar noodzakelijke zaak.

Lees meer: Politiezorg of zorg voor politie?

Voorschoten maakt deel uit van Holland Rijnland dat sinds 2002 op basis van een inventarisatie van knelpunten in de regio een programma van afspraken heeft gemaakt.

Daarin is onder meer gekozen voor één woonvisie, één woonruimteverdeling, één bouwscenario, één bedrijventerreinenstrategie, één regionaal verkeers- en vervoersplan en het gezamenlijk oppakken van de regionale ontwikkeling op het terrein van groen. In 2004 heeft de gemeenteraad van Voorschoten ingestemd met deze regionale afspraken. Het voordeel voor de deelnemende gemeenten is om gemeentegrens-overstijgende thema's aan te kunnen pakken. Verkeer houdt namelijk niet bij de gemeentegrens op. Mensen wonen en werken waar het kan en voor woningzoekenden is het een goede zaak, dat zij uit een regionaal aanbod kunnen kiezen in plaats van uitsluitend binnen de eigen gemeente.

Lees meer: Sociale woningbouw in de regio