operatie steenbeek 1ONS Voorschoten heeft het college vragen gesteld over het project ‘Operatie Steenbeek’ waar regiogemeenten aan meedoen. Onder het motto ‘tegels eruit, planten erin’ kunnen particulieren bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast in natte perioden en hittestress in warme perioden. ONS Voorschoten vraagt of het college het project kent en wil uitrollen in Voorschoten. Dit onderwerp staat in hun verkiezingsprogramma en is belangrijk gezien de wateroverlast in Voorschoten.

Het klimaat verandert en daar moeten de bevolking en de overheid iets mee doen.

operatie steenbeekNaast allerlei maatregelen op het gebied van de openbare ruimte, kunnen particulieren ook het nodige bijdragen. En soms is dat eenvoudiger als gedacht wordt. Er is een trend om tuinen zo onderhoudsarm mogelijk te maken: door het leggen van veel stenen, tegels en schuttingen wordt dat doel bereikt. Maar de natuur lijdt daar onder. Water zoekt zijn weg en komt op plaatsen waar we het niet willen hebben (kelders en onder de vloer) en vogels verliezen broed- en schuilplaatsen door de vele schuttingen.

In Voorschoten zijn in de Vlietwijk al regentonnen uitgedeeld, maar nog steeds liggen er veel geplaveide tuinen. Zo ook in andere wijken. ONS Voorschoten roept de inwoners op om hun tuinen groener te maken. Daarbij vraagt ONS Voorschoten het college om met concrete plannen te komen om de inwoners te stimuleren meer te doen aan het klimaatbestendig maken van hun tuinen.

Dat 2017 een nat jaar was, was voor vele Voorschotenaren al bekend.

De hoosbuien en vissterfte ten gevolge van de riooloverstort in juli en september waren al bekend. En daar kwam december nog een keer achteraan.

Inwoners van met name de Vlietwijk en Noordhofland kregen het zwaar te verduren.

Maar nu is het officieel. Volgens weeronline:

De hoogste jaarsom neerslag stond op naam van Voorschoten. Daar komt de neerslagsom op ruim 1070 mm uit! Daarmee viel ruim 200 mm meer dan de normale hoeveelheid van 841 mm voor dat weerstation! In het Limburgse Ell viel veel minder neerslag, circa 640 mm tegen ongeveer 710 normaal. Opvallend was dat vooral de noordelijke en westelijke provincies veel meer neerslag te verwerken kregen dan het zuiden. In de zuidelijke provincies was het aan de droge kant terwijl het in het noorden kletsnat was.

Aan het klimaat valt niet veel te doen. Maar aan de gevolgen kan op korte termijn wel wat gedaan worden. Als u een bestraatte tuin heeft, kunt u de (meeste) tegels weghalen en de tuin wat groener maken. Dat is niet alleen een leuk gezicht, maar zorgt ook voor een betere afvoer van regenwater.

Deze en nog veel meer tips kunt u vinden op de speciale website van het waterschap Rivierenland met de toepasselijke naam Hohohoosbui.

De kinderboerderij aan de Rosenburgherlaan 9 ontvangt tot en met het eerste kwartaal van 2019 een gemeentelijke subsidie van 73.000 euro per jaar. Daarna wordt deze subsidie verlaagd naar 15.000 euro.  Beheerder Sandy Seijn begrijpt ook dat dit bedrag niet meer kan, maar zit vol met plannen om de kinderboerderij toch open te kunnen houden. Zo wordt onder andere gedacht aan het bieden van dagbesteding voor mensen met een beperking. Om deze nieuwe activiteiten ook echt te realiseren, moet er eerst geïnvesteerd worden. En daar zit nu het probleem: het contract dat de gemeente als verhuurder heeft gesloten loopt maar tot 1 april 2019.
 
Commissielid Hans van der Elst: “Je moet als ondernemer van de gemeente kunnen verwachten dat je maximaal wordt ondersteund door het verstrekken van duidelijkheid. Waar het de kinderboerderij betreft: we zijn blij met de daadkrachtige aanpak van de beheerder. Zij ziet mogelijkheden aanvullende inkomsten te genereren en wil die nu snel gaan benutten. Het is daarbij goed te begrijpen dat er eerst zekerheid moet zijn over contract verlenging na 2019, voordat investeringen worden gedaan. Bovendien: Er is tijd nodig voordat nieuwe activiteiten echt gaan renderen. Dan is 1 april 2019 niet zo ver meer weg.“
 
ONS Voorschoten heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld over het verlengen van de huurovereenkomst met de kinderboerderij.

Op donderdag 12 januari is door het team van Vink Bouw het winnende plan voor Roosenhorst gepresenteerd in de commissie Wonen, Ruimte en Groen.
Woensdag 25 januari volgde een werkatelier waar raads- en commissieleden verhelderende vragen konden stellen en suggesties doen.
Uiteraard staat de basis van het plan vast, want daar heeft Vink Bouw immers de aanbesteding mee gewonnen, maar veel details kunnen nog worden ingevuld. Het team van Vink Bouw reikte diverse alternatieven aan voor watergangen, bruggetjes, beplanting en oever inrichting.
Het werd een boeiende en constructieve avond.
Bart de Beer( ONS Voorschoten): “ Het is goed om te zien welke aanvliegroute wethouder Bianca Bremer samen met het team van Vink Bouw heeft gekozen. Vanavond kon de raad inbreng leveren. Er wordt al gesproken met omwonenden en ook toekomstige bewoners worden uitgenodigd evenals diverse maatschappelijke organisaties. Zo wordt serieus inhoud gegeven aan burgerparticipatie en daar zijn we blij mee”
Het plan ademt openheid en ruimte.
Sjoerd van den Dool (VVD); “ Het wordt nu belangrijk om een goede balans te vinden tussen de wens om het plan ook op termijn open en harmonieus te houden enerzijds en de wensen van kopers anderzijds. Duidelijke spelregels over bijvoorbeeld beplanting, erfafscheiding en steigertjes moeten worden afgesproken voordat de feitelijke verkoop start.”
Vink Bouw wil het project zo duurzaam mogelijk bouwen en inrichten.
Cees Bremmer (CDA): “Wij zijn blij verrast met bijvoorbeeld het uitgangspunt “nul op de meter” voor elektriciteit . In combinatie met warmtepompen voor verwarming en het gebruik van duurzame materialen heeft buurschap Roosenhorst alles in zich om te ontwikkelen tot een nieuwe parel voor Voorschoten, waar we allemaal trots op kunnen zijn”

Er is veel te doen rond de mogelijke vestiging van een zogenaamd duurzaamheidscentrum in de Dobbewijk.

ONS Voorschoten is tegen vestiging op de thans voorzien lokatie, omdat die pal gelegen is naast woningen.

In de commissie WRG van 10 januari jl, heeft Bart de Beer namens ONS Voorschoten daar het volgende over gezegd:

Er kan geen misverstand over bestaan: ONS Voorschoten neemt de zorgen van de bewoners van de Dobbewijk zeer serieus en wij hopen dat het college en Avalex dat ook zullen doen .
Wij hebben ook met grote belangstelling de inmiddels aangereikte informatie bestudeerd over de diverse mogelijke locaties voor het duurzaamheidscentrum danwel afvalbrengstation.
Daarbij valt op dat plussen en minnen wel erg gevarieerd worden beoordeeld. Bij de lokatie V3 Dobbewijk staat bijvoorbeeld bij nabijheid woningen een vraagteken.
Het lijkt ONS Voorschoten dat dit een dikke min zou moeten zijn. En zo zijn er nog andere voorbeelden. Uit de aangereikte informatie kan naar onze mening in ieder geval niet worden geconcludeerd dat de Dobbewijk de meest voor de hand liggende lokatie is voor het duurzaamheidscentrum. Het tegendeel is eerder waar.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat emoties hoog zijn opgelopen.

Lees meer: De Dobbewijk en AVALEX

In het afgelopen jaar zijn enkele nieuwe kunstgrasvelden geplaatst en enkele andere in planning opgenomen.

Uit de lmedia ontstaat echter het beeld dat in kunstgrasvelden relatief veel kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. 96% van de kunstgrasvelden bevat een  1,5 en 3,7 keer hogere concentratie kankerverwekkende stoffen dan is toegestaan in consumentenproducten.

Nu zijn kunstgrasvelden geen consumentenproducten, maar toch. Het voelt niet goed.

ONS Voorschoten vindt dat de gemeente een proactieve en regisserende houding moet aannemen, wanneer er sprake is van een mogelijk gezondheidsrisico voor onze inwoners.

Wij verwachten van het college goede publieksvoorlichting en het nemen van de toereikende maatregelen in samenspraak met de Voorschotense sportclubs.

Volgens informatie vanuit het College blijkt er het afgelopen jaar regelmatig overleg te zijn geweest tussen ontwikkelaar Amvest en de omwonenden over de plannen van Amvest.

Amvest heeft een mooi plan ontwikkeld om Beresteijn in oude luister te doen herleven en tegelijkertijd op een sociale en ondernemende manier dit landgoed een nieuwe bestemming te geven voor wonen en zorg (zie de website). De gesprekken met de  omwonenden lopen al jaren en om de omwonenden tegemoet te komen zijn de plannen voor Beresteijn al een keer zijn aangepast.

Lees meer: Het is stil rond Beresteijn

De behoefte aan het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen neemt de komende jaren explosief toe.

Momenteel zijn er ongeveer 100.000 elektrische auto's in Nederland en verwacht wordt dat dit aantal binnen enkele jaren zal zijn verdubbeld. Maar het aantal publiek toegankelijke elektrische laadpalen blijft helaas achter bij de behoefte. Zodanig dat mensen die overwegen een elektrische auto aan te schaffen hun beslissing uitstellen in afwachting van het beschikbaar komen van voldoende laadmogelijkheden in hun buurt.

"Toename van het aantal laadpunten is een vereiste voor het doorontwikkelen van de elektrische mobiliteit" staat in het convenant Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 -2020 dat minister Kamp in april van dit jaar heeft ondertekend. Het rijk maakt het daarmee mogelijk om volledig gesubsidieerde laadpalen te plaatsen. De gemeente Wassenaar krijgt in dit verband 50 gratis laadpunten.

Hoe zit het met Voorschoten? ONS Voorschoten roept het college op, om snel werk te maken van het uitbreiden van het aantal laadpunten in onze gemeente, zodat Voorschoten mee kan komen in de noodzakelijke milieu verbeteringen om ook voor onze kinderen en kleinkinderen een prettige leefomgeving te bieden  

Het beheer van de openbare ruimte is een belangrijke taak van iedere gemeente. Ook voor Voorschoten.

Enkele jaren geleden is de gemeente op de vingers getikt vanwege het niet planmatig onderhouden van de openbare ruimte. Dus moesten er nieuwe, geactualiseerde, beheerplannen komen om efficiënt en effectief de openbare ruimte te kunnen onderhouden. Daarbij is als kader meegegeven dat het sober, maar doelmatig moet worden uitgevoerd. Het gras in de bermen mag wat langer doorgroeien en de wegen hoeven niet elke maand geveegd te worden. Onderhoud en reparatie wanneer het nodig is en niet wanneer het (nog) niet nodig is.

En het gaat wel ergens over: vele meters wegen, riolen, sloten, vijvers, bomen, bruggen, parken en perken, speeltoestellen, bankjes, enz. enz. Bij het opstellen van de beheersplannen is al gekeken waar het wat minder kon. Zo is onder andere het monitoren en verbeteren van de waterkwaliteit uitgesteld. De totale kosten vallen dankzij deze insteek en het planmatig en gestructureerd beheer op een sober niveau al 20% lager uit dan in het verleden de praktijk bleek te zijn. 

ONS Voorschoten is dan ook zeer verontrust over de houding van VVD, CDA en D66 die middels een motie een taakstellende bezuiniging van 10% bovenop het al zeer sobere plan legde. Dit ondanks de waarschuwing van wethouder Bremer die aangaf dat er nu toch echt aan de slag moet worden gegaan met herstel van de buitenruimte. Zij noemde hierbij de Leidseweg Noord en de Mozartlaan als voorbeeld.

Maar ook het onkruid, toch een doorn in het oog van veel Voorschotenaren, mag dus van deze partijen de buitenruimte nog verder verrommelen. Onbegrijpelijk!

 

 

We gaan geen 30% sociale huurwoningen bouwen maar 10%, want daarmee worden de wachtlijsten korter!

We zorgen dat de scheefwoners er uitgaan, want dan komen er meer sociale huurwoningen vrij, terwijl wij weten dat er geen maatregelen zijn die scheefwoners kunnen dwingen hun sociale huurwoning te verlaten.

En ondertussen neemt het tekort aan sociale huurwoningen – met dank aan CDA/VVD en D66 – gewoon toe.

Een (schrale) troost: In de gemeenteraad heeft ONS Voorschoten met steun van GrL, SP en PvdA de compromis bereikt dat er nog steeds 30% sociale woningen gebouwd worden, maar dan 50/50 verdeeld over sociale huur en sociale koop.

 

Lees meer: Briljant idee van CDA/VVD en D66

Voor de goedkopere sociale huurwoningen zijn in de regio al jaren wachttijden van 7 jaar. Daar willen we iets aan doen.

De VVD, het CDA en D66 (samen een meerderheid in de gemeenteraad) willen de slaagkansen voor lagere inkomens en middeninkomens vergroten door aan de ene kant de zogenaamde "scheefwoners" uit de sociale huurwoningen te krijgen en anderzijds minder goedkope sociale huurwoningen te laten bouwen en meer koopwoningen voor middenklassen. 

De gedachte hierbij, is dat bewoners van goedkope sociale huurwoningen graag door willen gaan naar goedkope en gemiddeld dure koopwoningen, als die er meer zouden komen. Zo zouden er meer sociale huurwoningen vrijkomen en worden de wachtlijsten vanzelf korter.

Sociale huurwoningen kosten tot ongeveer € 800 per maand en zijn bedoeld voor mensen of gezinnen met een inkomen onder de € 39.000 per jaar. Dat is meer dan 60% van de beroepsbevolking. Scheefwoners zijn mensen die meer dan genoemde € 39.000 verdienen en in een sociale huurwoning blijven zitten. 

Wat is er mis met deze redenatie?

  1. Er is veel vraag naar goedkopere huurwoningen, terwijl er erg weinig vraag is naar de duurdere huurwoningen. Deze categorie woningen is in trek bij ex-pats en mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben en geen hypotheek kunnen krijgen.
  2. Er worden regelmatig huizen gebouwd in de goedkopere koopsector. Er zijn geen aanwijzingen dat deze voornamelijk gekocht worden door mensen die een sociale huurwoning achterlaten.
  3. Het aanpakken van scheefwonen klinkt stoer, maar er zijn geen effectieve maatregelen bekend, die binnen het bereik van een gemeente liggen.

Zolang het scheefwonen niet aangepakt kan worden,en zolang de wachtlijsten voor sociale huurwoningen meerjarig zijn, wordt de slaagkans voor lagere inkomens uitsluitend vergroot door of vergroting van het aantal sociale woningen.

ONS Voorschoten gelooft in de eigen kracht van mensen, maar gelooft ook dat mensen die het op eigen kracht niet alleen redden, een steuntje in de rug verdienen. Daarom moeten er niet minder  sociale huurwoningen komen.

tsja, daar zitten dan ruim honderd raadsleden, burgemeesters en wethouders van de regio leiden in het Pesthuis bij Naturales. De hele regio? Neen, slechts vijf gemeenten, met als codenaam de G5, horen  erbij. (Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest en ook Voorschoten). Dat stond niet in de weg dat er vrijuit gesproken werd over het onderwijs in Wassenaar, de woningbouw in Katwijk en de bereikbaarheid van Schiphol.

De inleider begon met enerzijds te stellen dat wij grenzeloos moesten denken, maar gaf ook meteen aan dat de grens bij de vijf genoemde gemeenten lag.

Lees meer: Tsja

Het college van de gemeente Voorschoten overweegt om het grondbedrijf van de gemeente af te schaffen.

Wat is wijsheid? Een belangrijk instrument dat gemeenten van oudsher koesterde om grondbeleid (actieve rol) te kunnen voeren is het grondbedrijf. Deze rol is met het verbeterde kostenverhaalsinstrumentarium in de Wro (2008) en de grote verliezen op grondbedrijven aan het veranderen. Maar ook de gemeente Voorschoten heeft nog meerdere percelen grond in eigendom, dus het volledig afstappen van de actieve rol en het grondbedrijf zou voorlopig een theoretische discussie moeten zijn. Bij veel gemeenten wordt nog steeds door het grondbedrijf bouwrijpe grond geproduceerd. Dat gebeurt in een productieproces waarin ruwe grond wordt gekocht. Deze ruwe grond wordt vaak voorzien van een nieuwe bestemming. De percelen worden eerst bouwrijp gemaakt en daarna functiegeschikt (woonrijp). De uitgeefbare percelen worden verkocht en de nieuw ontstane openbare ruimte wordt overgedragen aan bijvoorbeeld een vastgoedbedrijf en het onderhoud wordt gedaan door het betreffende bedrijf of gemeentelijke beheerseenheid.

Een grondbedrijf faciliteert mede de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Het draagt bij aan het proces dat tot doel heeft het feitelijke gebruik van grond in overeenstemming met het maatschappelijk gewenste gebruik te brengen. De gemeente als publiek domein doet aan regie en kiest toepasselijke productievormen en zoekt daarbij de balans tussen het maatschappelijke en financieel optimum. 

Laten we hier nog eens goed over nadenken. Een pragmatische insteek van het college zou kunnen zijn om het instrument van het grondbedrijf voorlopig niet in te zetten. Dat is niet hetzelfde als het instrument afschaffen.

na de presentatie van Eelco Brinkman, vorige week, presenteerden twee deskundigen op het gebied van de Leidse Regio de ontwikkelingen op het terrein van de omgevingsvisie.

Wat betekent dit voor Voorschoten? Natuurlijk is Voorschoten een onderdeel van de Leidse Regio, maar ook van de Haagse Regio en van nog zo een handje vol regio's. 

Wel was de presentatie (onbedoeld?) een sterk pleidooi tegen samensmelting en voor samenwerking. "Dank zij de zelfstandige gemeenten, die hun eigen grenzen bewaken, is de Rijnlandroute onder de grond gekomen. Anders zou de regio onherroepelijk doormidden gesneden zijn" De lijn die ONS Voorschoten voorstaat. Samenwerken ja, fuseren nee. 

Naast deze opsteker nog een mooi citaat, voor aan de wand bij de tegeltjes met wijsheden: "de vergrijzing komt onze kant op". 

Sinds Bianca Bremer in 2006 in de gemeenteraad kwam, had zij een passie voor cultureel erfgoed.

Zo maakte zij het haar persoonlijke missie om het bijzondere en kenmerkende gebouw van de openbare Bibliotheek aan de Wijngaardelaan tot te behouden voor de gemeenschap, door het de status van monument te bezorgen. In haar periode als  raadslid haar dat helaas niet gelukt.

Maar als wethouder cultureel erfgoed en monumenten is het haar nu wel gelukt. Op 10 november jongstleden heeft het college besloten om de bibliotheek en bijbehorende woning tot de status van monument te verlenen.

Een succes voor ONS Voorschoten, maar ook een persoonlijk succes voor Bianca Bremer, die hier de afgelopen tien jaar voor ge-ijverd heeft.

Op 30 september 2015 vond een zeer geslaagde informatie avond over de toekomst van buitenplaats Bernsteijn plaats.

Op een druk bezocht avond, konden omwonenden en belangstellenden zich laten informeren over de plannen van Amvest voor het park. U kunt de presentaties hier teruglezen.

Zie ook het artikel in het Leids Dagblad over de ontwikkelingen:

Lees meer: Geslaagde informatie avond Buitenplaats Berensteijn

Op 1 oktober wordt de nota lokale heffingen voor de gemeente Voorschoten besproken in de gemeenteraad.

In deze nota wordt beschreven welke lokale heffingen (U kunt deze nota hier downloaden) wordt beschreven welke lokale heffingen een gemeente kan en mag hebben en hoe Voorschoten daar mee omgaat.

We zien daarin bijvoorbeeld dat de rioolheffing een gelijk tarief kent voor ieder perceel (lees: adres). Dus tante Jo op een klein appartement betaalt evenveel als Ome Leen met een villa met zwembad. 

ONS Voorschoten vindt dat dit eerlijker kan en mag.

Eerlijker kan op twee manieren: naar de mate waarin de gebruiker het systeem belast (de vervuiler betaalt) of naar de mate van draagkracht (de sterkste schouders, de zwaarste lasten).

ONS Voorschoten wil dat er vanaf 2017 voor tot een eerlijker verdeling van de lasten wordt besloten.

In Voorschoten zijn nog bijna 4 kilometer bovengrondse hoogspanningsleidingen, waarvan zelfs minister Kamp vindt, dat deze onder de grond gebracht moeten worden. De belangrijkste reden om hoogspanningsleidingen binnen de bebouwde kom onder de grond te brengen zijn:

  • Er zijn ernstige twijfels over de effecten op de gezondheid van de direct omwonenden
  • Er is sprake van geluidsoverlast
  • Het neemt veel kostbare ruimte in beslag
  • Het past niet in de welstand van de bebouwde kom
Lees meer: Hoogspanningsleidingen onder de grond

Al sinds jaren is de gemeente in gesprek met de inwoners van de Nassauwijk om te komen tot een oplossing voor de verkeersdruk.

Wethouder Blommers van ONS Voorschoten heeft heel duidelijk uitgesproken dat de wijken ontlast moeten worden en dat de Traverse (de opgeknapte verkeersader van Leiden naar Leidschendam) bestemd is om de wijken te ontlasten. Daarvoor heeft de gemeente de Traverse voor veel geld geheel opnieuw ingericht.

Ook wethouder de Beer van ONS Voorschoten heeft deze lijn voortgezet. Samen met inwoners uit de Nassauwijk is de gemeente het afgelopen jaar in gesprek geweest om oplossingen te zoeken voor de verkeersproblematiek in de wijk. En met hoopgevend resultaat. Er zijn maar liefst zeven varianten van oplossingen ontwikkeld, die vervolgens uitgewerkt kunnen worden.

ONS Voorschoten is dan ook heel verbaasd dat wethouder Beimers van het CDA besloten heeft dat het gesprek met de wijk nu afgelopen is. Hij gaf onder andere als argument dat vermindering van verkeersdruk in de wijken de traverse teveel zou belasten.

Dat vinden wij de omgekeerde wereld!

Argumenten van wethouder Beimers om te stoppen met overlegDe Traverse is er juist voor ingericht om de buurten te ontlasten! Kom op zeg!

Lees meer: Traverse is er voor gemaakt!

Vanmorgen woensdag 8 april rond 8 uur hadden zo’n 30 bewoners van de Nassauwijk zich verzameld op de splitsing van de Johan Friscolaan en de Juliana van Stolberglaan. Enkele bewoners hadden een geel veiligheidshesje aan en boden de automobilisten paaseitjes aan. In de hele wijk waren stickers geplakt met het verkeersbord 30 km per uur.

Al jaren hebben de bewoners van de Nassauwijk last van sluipverkeer. Automobilisten die geen bepaalde bestemming hebben om de wijk te betreden, willen de verkeerslichten vermijden bij de Veurseweg. Zij hopen hierdoor sneller op hun bestemming te komen. Helaas houden deze automobilisten zich vaak niet aan de voorgeschreven snelheid van 30 km per uur.

Lees meer: De Naussauwijk laat van zich horen

Afgelopen raadsvergadering stond de kredietaanvraag voor het Knooppunt Voorschoten (Deltaplein) op de agenda.

Kort samengevat moest de raad iets vinden van het plan en de financiering hiervan.

Al eerder was er door de raad besloten dat het plan in afgeslankte vorm door moest gaan, dit vanwege de sombere financiële positie van onze gemeente. ONS Voorschoten heeft hier toen mee ingestemd, omdat wij onze inwoners niet op de pof willen laten leven en de financiën gezond willen houden.

Er werd afgelopen donderdag een stevig debat gevoerd waarbij vooral argumenten over en weer gingen over het fietspad Schoolstraat en het wel of niet meenemen van het herontwikkelen van kruispunt Koninklijke Marinelaan.

Het fietspad is ook voor onze fractie een zorgpunt, maar desondanks moeten we uit kunnen gaan van het college dat bij monde van wethouder Beimers stellig was over de veiligheid van de constructie van het fietspad, ook al kon hij desgevraagd geen voorbeeld geven van een soortgelijke situatie.

Lees meer: Knooppunt Voorschoten uit de knoop?

Ook ONS Voorschoten verwelkomt de nieuwe Centrum Manager Harry Duivenvoorde. 

02 maart om 19.30 uur a.s. ontvangen wij Harry Duivenvoorde in de wethoudershouders kamer van Bianca Bremer / Gemeentehuis 

Wilt u daarbij aanwezig zijn? Dan bent u van Harte Welkom.

(Zie ook het artikel in Groot Voorschoten)

 

Tijdens een tumultueuze vergadering van een commissie van de gemeenteraad moest het college een plan voor het verkoop van vier in onbruik geraakte gemeentelijke panden te verkopen, intrekken. 

De afgelopen weken zijn zowel de omwonenden als de gemeenteraad onaangenaam verrast door plannen van het college om niet alleen enkele in onbruik geraakte gemeentelijke panden te verkopen, maar ook – als onderdeel van de verkoopstrategie – een schets te geven van de mogelijkheden voor een potentiele koper.

Deze mogelijkheden werden gepresenteerd in de vorm van een startnotitie, die – anders dan de naam doet vermoeden – niet het vertrekpunt schetste, met vandaar uit de mogelijke routes, maar een eindpunt schetste waar een koper zich op zou richten.

Lees meer: Beter ten halve gekeerd

Bijna tien jaar geleden werd de traverse van Voorschoten vernieuwd. Hierdoor ontstond er een fraaie doorgang van Leiden naar Leidschendam, door de Leidseweg, de Julianalaan, Schoolstraat en de Veurseweg, met nieuwe bestrating, oversteekplaatsen, kruispunten, parkeervakken, middenberm en straatverlichting. Alleen het laatste stuk, tussen het kruispunt van de Koninklijke Marinelaan en de Wijngaardelaan werd uitgesteld, omdat er plannen waren om het Deltaplein aan te pakken. En het zou zonde zijn om dat kruispunt twee keer op te knappen.

Inmiddels blijkt de gemeente onvoldoende geld te hebben om het laatste stuk van de traverse in zijn geheel af te maken. Ondanks dat het oorspronkelijke budget van 5 miljoen al teruggebracht kon worden tot 3,4 miljoen, moest daar nog geld vanaf.

Lees meer: Goedkoop is duurkoop
ONS Voorschoten organiseerde op woensdag 28 januari een boeiende werkbijeenkomst Verkeer Centrumgebied Voorschoten.
Hoewel de opkomst niet zo groot was als het onderwerp verdiende, waren alle aanwezigen het eens, dat er hele nuttige en boeiende informatie werd uitgewisseld. Ook ontstonden er geanimeerde gesprekken over het thema.
Verkeer is namelijk een onderwerp waar iedereen wel een mening over heeft. Een dankbaar gespreksonderwerp voor verjaardagen en ontmoetingen.
Dat was dan ook precies de zin van deze werkbijeenkomst. Het gepreksonderwerp verkeer op te tillen naar een hoger niveau door kennis over begrippen, voorwaarden en uitgangspunten te delen.
 
Lees meer: Boeiende werkbijeenkomst Verkeer Centrumgebied

 

Lees meer: Vlietwijk en het kanaal van Corbulo