Realisme is de toon!

Het recente verleden leert ons, dat we bij belangrijke keuzes de lange termijn financiële effecten goed in beeld moeten houden. Daarbij niet buigen voor korte termijn populaire druk, maar een rechte koers houden. Voorschoten is meer gebaat bij een lange termijn stabiele situatie, dan korte termijn gewin.

De keuzes van de gemeenteraad in 2007, voldeden niet aan deze zorgvuldige afweging en hebben de financiën in een neerwaartse spiraal gebracht.

De nu voorliggende begroting is een herstelbegroting. Een hervonden balans tussen inkomsten en uitgaven en een geleidelijke reductie van de schuldenlast.

De begroting doet wel pijn bij ons en onze achterban. Maar onder de omstandigheden kan het niet anders. Wel willen wij de komende jaren de scherpe kanten van het beleid afhalen, waar dat mogelijk is.

Wij verwelkomen de auditcommissie die de rekenkamer voorstelt. Daarnaast willen wij als raad tussentijdse rapportages ontvangen over de uitvoering van de Programmabegroting en de financiële thermometer gedurende het jaar.

Behalve financiële degelijkheid is het Sociaal Domein van groot belang. De keuze van het college om meer in te zetten op preventie in plaats van curatieve zorg heeft onze steun. Collectieve voorzieningen en activiteiten willen wij blijvend faciliteren: van sociale contacten tot bewegen. Het is de eigen kracht van onze inwoners en organisaties die daar invulling aan kunnen geven.

In dit licht is het niet verstandig te bezuinigen op het lokaal onderwijsbeleid. Het gaat dan concreet op taalachterstanden en het leren functioneren in groepen. 

Bezuinigen op de post  Leefbaarheid/wijkbeleid is een slechte keuze. Dit past niet in een burgerparticipatiebeleid en om mensen bij het beleid te betrekken en taken van de gemeente over te laten nemen. Wij willen deze post de komende vier jaar in zijn huidige omvang handhaven. 

Wij vinden dat mobiliteit een belangrijke voorwaarde is voor participatie in de samenleving. Daarom moet er een vorm van gesubsidieerd vervoer mogelijk blijven, wanneer de eigen beurs tekort schiet en terugvallen op vrijwilligers onvoldoende soelaas biedt.

De bezuinigingen op de subsidies doen pijn. Wij vertrouwen echter wel op de kracht van deze organisaties en dat zij de handen ineenslaan en oplossingen zoeken.

Wij gaan er van uit dat de kosten die een organisatie voor haar activiteit(en) maakt door eigen inkomsten -zonder subsidie- betaald kunnen worden.

Het bestuur van zwembad het Wedde heeft het afgelopen half jaar onvoldoende werk gemaakt van het ontwikkelen van een goed betaalbare exploitatie. Daarom moet het huidige contract met Sportfondsen wordt opgezegd, zodat er ruimte komt voor nieuwe ideeën. Laat een taskforce van onafhankelijke deskundigen verkennen hoe het zwembad met minimale bijdrage vanuit de gemeente levensvatbaar behouden kan blijven.

De komende bestuursperiode willen wij extra aandacht voor de mensen die het moeilijk hebben. Wie langdurig op een uitkering is aangewezen verdient wat ONS Voorschoten betreft een extra steuntje in de rug.

Voorschoten kent een schrijnend tekort aan betaalbare huurwoningen. Ruim 500 woningzoekenden uit Voorschotens wachten ruim 5 op een betaalbare woning. Daar moet een tandje bijgezet worden. 

De handhaving in Voorschoten moet beter. Met name wanneer het de toegankelijkheid ten goede komt. Mensen die slecht ter been zijn en mensen met een visuele beperking mogen niet gehinderd worden door obstakels in de openbare ruimte. Zeker niet wanneer dat ook eens in de APV is geregeld. Wij verwachten van het college dat hier streng op wordt gehandhaafd.

 

Het is tijd voor een realistisch beleid.

In de krant Groot Voorschoten van donderdag 5 oktober jl. verscheen een artikel over de relatie tussen onze partij, ONS Voorschoten, en het feit dat onze gemeente sinds eind 2016 onder preventief toezicht is geplaatst door de provincie. Naar de oorzaken van deze preventieve toezichtstelling is door de Rekenkamercommissie een onderzoek ingesteld.

Er bestaat in Nederland persvrijheid, een groot goed dat wij als samenleving moeten koesteren.

Omdat er in het genoemde artikel suggesties worden gewekt die wij niet onderschrijven willen wij wel graag een korte toelichting geven.

De uitkomst van het onderzoek van de Rekenkamercommissie luidt in essentie: dat er gedurende de onderzochte periode van 15 jaar onvoldoende inzicht en overzicht is geweest om adequaat te kunnen bijsturen. De huidige financiële situatie is dus niet ontstaan gedurende de afgelopen vijf jaar, zoals in het artikel in Groot Voorschoten wordt gesuggereerd.

ONS Voorschoten is mede verantwoordelijk voor de financiële situatie waar onze gemeente zich nu in bevindt. Wij vinden het niet juist dat in het genoemde artikel de suggestie wordt gewekt dat ONS Voorschoten die verantwoordelijkheid niet op zich zou nemen. Dat hebben wij wel gedaan, zowel in de commissievergadering Burger en Bestuur als in de Raadsvergadering. Dat die verantwoordelijkheid ook geldt voor andere partijen die de afgelopen 15 jaar actief waren, in de oppositie of deel uitmakende van het college, doet hier niets aan af. Onze partij heeft zich uitgesproken die verantwoordelijkheid te nemen, zoals ook andere partijen dat hebben gedaan.

Het onderzoek van de Rekenkamer betreft de periode van 2002- 2017. De Rekenkamer stelt vast dat er in de raadsvergadering van 4 oktober 2007 twee besluiten zijn genomen met majeure meerjarige financiële impact. Het feit dat ONS Voorschoten pas in 2008 is opgericht doet op geen enkele wijze afbreuk aan de mate waarin wij ons mede verantwoordelijk voelen. Het geeft slecht nuancering op de vraag: welke partij heeft wanneer aan welke tafel gezeten. ONS Voorschoten zit sinds 2010 in de gemeenteraad en is dus ook verantwoordelijk.

ONS Voorschoten is mede verantwoordelijk en handelt daar ook naar. Dat wordt in het artikel in Groot Voorschoten niet juist weergegeven. Zo geeft de Rekenkamercommissie in haar rapport het advies om alle raadsleden een training te geven. Over beïnvloedingsmogelijkheden van de raad op gebied van exploitatie en termijn effecten op de balans. ONS Voorschoten steunt dat advies, wij hebben in de commissie Burger en Bestuur verzocht dit zo snel mogelijk in gang te zetten, voor de hele raad. Wij vinden het niet van realiteitszin getuigen, dat geldt wat ons betreft voor alle raadsleden, dit advies nu opzij te schuiven.

Voor elke gewenste nadere toelichting zijn wij altijd beschikbaar. Dat is een verantwoordelijkheid die ONS Voorschoten graag neemt.

 

Hans van der Elst, Voorzitter ONS Voorschoten, Telefoon: 06-55177065

Alphons Eversteijn, Fractievoorzitter ONS Voorschoten, Telefoon: 06-47252075

Hans Rasch, Wethouder ONS Voorschoten, Telefoon: 06-51172736

18  nieuwe laadpalen erbij

Inwoners of werkenden in Voorschoten die niet over een eigen erf of parkeergelegenheid beschikken kunnen een eigen laadpaal laten plaatsen op de openbare weg, zie deze koppeling.

De komende maanden worden hier nieuwe palen geplaatst:

 • Karel Doormanlaan
 • Jan Wagtendonkstraat
 • Jan van Gelderdreef
 • Burgemeester Cannegieterlaan
 • Ter Lips
 • Koningin Julianalaan
 • Annie M.G. Schmidtlaan
 • Chopinlaan
 • Carry Pothuiserf
 • Achter de Lindehoeve
 • Zwaluwweg
 • De Hooghkamer
 • Professor Van der Waalslaan
 • Aagje Dekenkade
 • Brunita J. Gemmekelaan
 • Willem Barentszlaan
 • Hofweg
 • Professor Einthovenlaan 

Zo wordt het weer een beetje groener in Voorschoten

Heeft u vragen of een onderwerp wat u met de burgemeester of wethouder persoonlijk wilt bespreken? 

Zaterdag 16 september 2017 van 11.00 uur tot en met 12.00 uur is het voltallige college van burgemeester en wethouders aanwezig in het clubhuis van hockeyclub Forescate.

Adres is: Weddeloop 1 Voorschoten

In de bovenzaal van het clubhuis kunt u burgemeester Bouvy–Koene, wethouder Mol, wethouder Rasch en wethouder Binnendijk persoonlijk spreken. Ook is de wijkagent, jongerenwerk en de gemeentelijke wijkmanager aanwezig. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

We spreken u graag persoonlijk. Tot zaterdag!

Als nieuwe wethouder van het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Voorschoten heeft Hans Rasch de verantwoordelijkheid voor verschillende portefeuilles waaronder die van de openbare ruimte, groen en onderhoud. Voor hem daarom tijd om zich in een oranje hesje te steken en grote bouwhandschoenen aan te trekken en een dagronde mee te gaan op de vuilniswagen.

Van grof vuil ophalen tot bomenkap

Samen met de medewerkers van de werkorganisatie Duivenvoorde was het een gevarieerde werkdag voor de wethouder waarbij de verschillende aspecten van het onderhoud van de buitenruimte de revue passeerden. Zo werd het grof vuil op diverse plekken in het dorp verzameld, het huis-aan-huis inzamelen van restafval maar ook het kappen van een boom stond op het programma. Naast het sjouwwerk heeft de wethouder ook nog de vrachtwagen kunnen besturen; hij is namelijk in het bezit van een groot-rijbewijs.

Samen aan het werk voor een groen en mooi Voorschoten

Wethouder Rasch: “Voorschoten is gezegend met veel groen. En het is mooi om zelf mee te kunnen helpen aan de beeldkwaliteit van ons mooie dorp. Niet alleen de gemeente heeft daar een rol in maar ook nadrukkelijk onze eigen inwoners. Zo valt het mij op dat er heel veel bewoners zijn die keurig hun tuinen onderhouden en daarbij een stukje buitenruimte ook even meeschoffelen. Of in samenwerking met de gemeente een stukje openbare ruimte te adopteren.  Zo helpen wij elkaar –gemeente en inwoners- om samen Voorschoten groen en mooi te houden.”