2016 Hans

De huidige fractievoorzitter van ONS Voorschoten, Hans Rasch, wordt voorgedragen als wethouder in Voorschoten. 

Het bestuur en de fractie van ONS Voorschoten dragen Hans Rasch voor als beoogd wethouder en opvolger van Bianca Bremer, nadat zij is voorgedragen als wethouder voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.

De installatie van Bianca Bremer als wethouder in de buurgemeente Leidschendam-Voorburg is voorzien in de raadsvergadering van dinsdag 30 mei aanstaande.

Eversteijn: “het valt niet mee om in de voetsporen te treden van een icoon als Bianca Bremer – zeker in deze moeilijke tijden, maar wij hebben het volste vertrouwen in Hans Rasch als haar opvolger”.

In principe neemt Rasch alle taken over die Bremer vervulde.

Ondertussen is de situatie waar Voorschoten in verkeert, geen gemakkelijke. De begroting is niet op orde, de bestuurskracht beneden de maat en er hangt het spook van de herindeling boven ons hoofd.

Rasch: “ik ga mijn uiterste best doen om van Voorschoten weer een gezond, zelfstandig dorp te maken en de dossiers van Bianca zo goed mogelijk voort te zetten”.

Rasch (62) heeft de afgelopen 20 jaar als zelfstandig consultant en interimmanager vele gemeenten bijgestaan bij het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Voor die tijd was hij onder andere hoofd financiën van Stadsdeel de Baarsjes in Amsterdam en controller bij de TU Delft.

De installatie van Hans Rasch als wethouder voor ONS Voorschoten is voorzien in de raadsvergadering van donderdag 8 juni aanstaande.

Wethouder Bianca Bremer van ONS Voorschoten is door Gemeente Belangen Leidschendam-Voorburg (GBLV), de grootste partij aldaar, benaderd om de in april opgestapte wethouder Frank Rozenberg op te volgen.

Bestuur en fractie van ONS Voorschoten zijn uiteraard trots, maar met gemengde gevoelens. Voorzitter de Beer: " dat Bianca gevraagd wordt door een gemeente met 75.000 inwoners is voor haar een groot compliment, maar wij zien haar vertrek als groot verlies voor de lokale politiek en onze inwoners. Het is nu aan ons om een capabele opvolg
er voor te dragen".

Bianca Bremer is in 2006 als raadslid in de gemeenteraad van Voorschoten gekomen en heeft in 2008 mede ONS Voorschoten opgericht. Sinds mei 2014 is ze wethouder.

Veel bereikt
Als wethouder heeft ze veel gedaan voor ons dorp. Zo staat er een krachtig en

laagdrempelig Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en is de jeugdzorg goed georganiseerd. De openbare ruimte ligt er weer keurig bij, er wordt weer gras gemaaid en er zijn bloemrijke vaste planten en bloembollen geplant.
Ja, het gaf even overlast, maar de knelpunten en de verouderde verkeerslichtinstallaties met betrekking tot wegen en kruispunten zijn nu ook aangepakt en toekomstbestendig uitgevoerd.

Fractievoorzitter Rasch:"ook is de Mozartlaan eindelijk voorzien van nieuwe bestrating en is er een begin gemaakt aan de reconstructie van de Leidseweg Noord".
Een prachtige natuurspeeltuin in het gerenoveerde Berkhoutpark, de renovatie van de parken ter Wadding en Rosenburgh, en de landschapstuin van Beresteijn die dankzij Bianca straks voor iedereen openbaar wordt

De afgelopen week verschenen ingezonden berichten van GrL, PvdA en SP in het Voorschotens Nieuwsblad en Groot Voorschoten, waarin de suggestie gewekt werd dat ONS Voorschoten speciaal geld voor armoedebestrijding heeft ingepikt om een gat in de begroting de dempen.

Het is nu tijd om feiten en fabels te scheiden.

ONS Voorschoten gelooft in de eigen kracht van mensen. En wanneer mensen het niet alleen redden, verdienen zij een steuntje in de rug.

Geen kind mag te kort komen in Voorschoten. Daarom kent Voorschoten een groot aantal mogelijkheden om kinderen in armoede, te ondersteunen. En om dit veilig te stellen heeft ONS Voorschoten al in 2014 in het coalitieprogramma op laten nemen dat er altijd genoeg geld is voor het sociaal domein, dus ook voor de mensen die het minder hebben in Voorschoten.

Doelgroep geld is voor doelgroepen. Dat is voor ONS Voorschoten geen discussie. In dit geval hoeven wij die discussie niet te voeren: voor de groep die Klijnsma bedoeld, heeft Voorschoten al veel geld gereserveerd. Daar kan altijd een beroep op worden gedaan. Het rijksbeleid loopt eigenlijk achter de feiten aan vinden wij. Natuurlijk kan er altijd meer geld komen, maar daar moet wel een reden voor zijn. Die is er niet. Nu geld reserveren met de wetenschap dat het niet nodig is, gaat ten koste van andere beleidsterreinen.

Het besluit dat in de raadsvergadering van 6 april dankzij de inspanning van ONS Voorschoten genomen is, garandeert dat er altijd genoeg geld is voor het Sociaal domein in het algemeen en voor armoedebestrijding in het bijzonder

GrL, PvdA en SP schetsen nu een beeld alsof het geld van de armen wordt afgepakt en besteed wordt aan het dempen van een tekort.

Deze beeldvorming brengt het risico met zich mee dat vrijwilligers ontmoedigd raken. Wij roepen de drie partijen dan ook op om het eerlijke verhaal te vertellen; namelijk dat gegarandeerd is dat al het geld dat nodig is, voor armoedebestrijding beschikbaar is. 

Vrijwilligers die met en voor inwoners werken kennen de weg en weten de mensen de weg naar de voorzieningen te wijzen. ONS Voorschoten is daarom ook niet bang dat zij gedemotiveerd raken. Onze inwoners weten goed onderscheid te maken wat de taak van de overheid is en welke bijdrage zij zelf extra kunnen en willen geven als aanvulling op gemeentelijk geld. Dat is ieders individuele afweging.

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het opstellen van een sluitende begroting. Als het ons gelukt zou zijn dit voor 1 april bij de provincie in te dienen, zou het mogelijk zijn dat de provincie het preventief toezicht per 15 mei op zou heffen in plaats van per 1 januari 2018. Veel “als-en”, veel werk, maar vooral veel ongenuanceerde keuzes die veel leed veroorzaken.

Het idee om 50/50 geld te vinden in meer inkomsten en minder uitgaven klinkt redelijker dan het is. Uiteindelijk komt de last geheel bij de inwoners te liggen. Zoals een van de inwoners het in de dorpskerk zei: “We worden dubbel gepakt! We betalen meer belasting en krijgen er minder voor terug”

Eigenlijk zou het moeten zijn: 50/50: de helft bij de inwoners en de andere helft bij de gemeentelijke organisatie. Dat werd ook heel duidelijk naar voren gebracht door de meeste insprekers.

Wat wil ONS Voorschoten?

Wij willen een gemeentelijke organisatie die Slimmer, Sneller en Slanker is. Die betere diensten verleent tegen lagere kosten. En dat kan ook, wanneer er anders georganiseerd wordt. En anders gewerkt. De inwoners meer betrekken houdt niet in dat ambtenaren meer moeten werken! Integendeel. Sommige zaken kunnen heel goed met minder ambtelijke bemoeienis tot betere resultaten leiden. (zie ook de uitzending van Unity TV)

Dit is het licht aan het eind van de tunnel, dat ONS Voorschoten zijn inwoners wil bieden.

Niet de vlucht naar voren en het heil zoeken in fusies of lastenverhoging. Maar een andere gemeente die dichter bij de inwoners staat, een beroep doet op de ondernemende kwaliteiten van onze burgers en zorgt voor een sociale infrastructuur waardoor iedereen zich in Voorschoten thuis voelt.

Op 1 februari jl. heeft het College van Voorschoten een brief gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van Avalex. In deze brief verzoekt het College dringend om het besluit tot het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning voor een duurzaamheidscentrum op de locatie Dobbewijk te heroverwegen.
Kortom, het College heeft heel goed geluisterd naar de bezwaren van zowel de inwoners van de Dobbewijk, de ondernemers uit de Dobbewijk als ook de raadsbrede weerstand tegen de vestiging van een duurzaamheidscentrum op de locatie Dobbewijk
Cees Bremmer(CDA); “ ik ben zeer verheugd dat de wethouder goed heeft geluisterd in de afgelopen vergadering van de commissie Wonen, Ruimte en Groen en alle bezwaren ter harte heeft genomen. ik ben vooral blij voor de inwoners van de Dobbewijk. Deze brief is een goede eerste stap. Er moet natuurlijk straks nog wel een alternatieve locatie worden gevonden”
Bart de Beer (ONS Voorschoten) vult aan: “ De gekozen lokatie lag pal naast woonhuizen. Het best wel grote gebouw van Avalex zou redelijk dicht bij de erfscheiding komen te staan. Het hele plan was een bedreiging van de leefbaarheid van de Dobbewijk. Terecht dat de inwoners zich hebben verzet. Hopelijk komt er een beter plan, maar niet vlak naast een woonwijk. Die factor moeten zwaar meewegen.”
Sjoerd van den Dool (VVD) : “ Een goed initiatief van het College. Als alternatieve plannen ergens in Voorschoten moeten plaats vinden, moeten we minimaal zorg dragen dat er voldoende draagvlak is onder omwonenden en bewoners van ons mooie dorp. Maar er moet ook en vooral gezocht worden naar alternatieven in Wassenaar of Leidschendam-Voporburg. Daar zijn prima lokaties. Er zal een goed onderbouwde keuze moeten worden gemaakt voor welke lokatie dan ook waarbij alle belangen goed moeten worden afgewogen. Wij gaan dit scherp volgen.”