Gisteravond (5 maart 2015) stond het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 op de agenda van de gemeenteraad en deze werd als hamerstuk afgehandeld.

Dit zou de indruk kunnen wekken dat dit niet zo’n heel erg belangrijk stuk is, maar het tegendeel is waar. Het deed het stuk eigenlijk ook geen recht, want het is een prima nota. Compliment hiervoor aan het college, maar vooral ook aan de ambtenaren die de nota hebben ontwikkeld.

De kwaliteit van de nota is dus ook enige reden waarom dit stuk als hamerstuk is afgedaan. Het een heel duidelijke beleidsnota is waarin de rollen en de verantwoordelijkheden van alle partners helder staan beschreven. Belangrijk is ook dat de regierol van de gemeente helder is verwoord.

De afgelopen weken bereiken ons alarmerende berichten over de financiële positie van de gemeente Voorschoten.

De gemeente zou aan de rand van het bankroet staan. De provincie zet de gemeente onder druk. Er is geen ruimte meer voor mooi, leuk, of sociaal; bezuinigen is het credo.

Laten we eens kijken wat er wel en wat er niet aan de hand is. Kijkt u mee?:

  • Volgens de najaarsnota gaat 2014 afgesloten worden met een overschot van K€ 180, waarvan € 30 structureel.
  • Volgens de begroting gaat 2015 afgesloten worden met een overschot van K€ 280.
  • Alle toekomstige bekende grote uitgaven zijn geïnventariseerd en voorzien van een gereserveerd stuk vermogen van K€ 18.
  • Alle risico’s die bedacht konden worden zijn in kaart gebracht en geraamd op een totaal van M€ 2,6. En voor dit bedrag is geld apart gezet.
  • Alle bezittingen die niet verkocht kunnen worden, zijn van de balans afgehaald.

En dan blijft er een vrij besteedbaar vermogen over van M€ 2.

ONS Voorschoten is blij met de begroting voor 2015 van de gemeente Voorschoten.

ONS Voorschoten is Ondernemend èn Sociaal. Dat zit niet alleen in onze naam, maar is doordrongen in al ons handelen en spreken.

Wij geloven in de kracht van mensen, maar wij vinden ook dat diegenen die het niet alleen kunnen redden, een steuntje in de rug verdienen.

Daarom zijn wij er erg trots op, dat mede dankzij ONS Voorschoten de ondersteuning aan jonge kinderen met een taalachterstand (de VVE) behouden blijft.

Ook de toezegging van het college, mede op aandringen van ONS Voorschoten, om nu stappen te zetten naar slimmere openbare LED-verlichting.

We staan aan de vooravond van een hele belangrijke taak. De zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten.

De laatste jaren is er flink wat veranderd in politieland en naar de mening van ONS Voorschoten niet altijd ten gunste van onze inwoners. Vroeger werd vanuit een "eigen" politiebureau, bemenst met lokaal bekende en betrokken dienders de criminaliteit en overlast bestreden. Even binnenlopen om informatie te halen of te brengen kon op ieder moment van de dag. ONS Voorschoten heeft zich altijd ingespannen om dit te behouden, maar vandaag de dag bestaat alleen nog de mogelijkheid om op afspraak in contact te komen met een agent. Toevallig een diender tegen het lijf lopen in ons dorp is ook geschiedenis. Kennen en gekend worden is kennelijk voor het "nieuwe" korps geen lijfspreuk meer. Onze dienders zijn, net zoals alle dienders van de kleinere gemeenten rond Leiden gecentraliseerd in een drietal Leidse bureaus. Dat hierdoor een waterbedeffect ontstaat is evident. De (kleine) criminaliteit verplaatst zich meer en meer naar de buitengemeenten. Voor de meest basale politietaken is niet of nauwelijks tijd. Parkeeroverlast, hondenpoep en evenementen heeft bij de politie geen aandacht. Om dit nog enigszins het hoofd te kunnen bieden heeft de gemeente zelf een aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren aangesteld. U begrijpt, een kostbare, maar noodzakelijke zaak.

Voorschoten maakt deel uit van Holland Rijnland dat sinds 2002 op basis van een inventarisatie van knelpunten in de regio een programma van afspraken heeft gemaakt.

Daarin is onder meer gekozen voor één woonvisie, één woonruimteverdeling, één bouwscenario, één bedrijventerreinenstrategie, één regionaal verkeers- en vervoersplan en het gezamenlijk oppakken van de regionale ontwikkeling op het terrein van groen. In 2004 heeft de gemeenteraad van Voorschoten ingestemd met deze regionale afspraken. Het voordeel voor de deelnemende gemeenten is om gemeentegrens-overstijgende thema's aan te kunnen pakken. Verkeer houdt namelijk niet bij de gemeentegrens op. Mensen wonen en werken waar het kan en voor woningzoekenden is het een goede zaak, dat zij uit een regionaal aanbod kunnen kiezen in plaats van uitsluitend binnen de eigen gemeente.