Voorschoten maakt deel uit van Holland Rijnland dat sinds 2002 op basis van een inventarisatie van knelpunten in de regio een programma van afspraken heeft gemaakt.

Daarin is onder meer gekozen voor één woonvisie, één woonruimteverdeling, één bouwscenario, één bedrijventerreinenstrategie, één regionaal verkeers- en vervoersplan en het gezamenlijk oppakken van de regionale ontwikkeling op het terrein van groen. In 2004 heeft de gemeenteraad van Voorschoten ingestemd met deze regionale afspraken. Het voordeel voor de deelnemende gemeenten is om gemeentegrens-overstijgende thema's aan te kunnen pakken. Verkeer houdt namelijk niet bij de gemeentegrens op. Mensen wonen en werken waar het kan en voor woningzoekenden is het een goede zaak, dat zij uit een regionaal aanbod kunnen kiezen in plaats van uitsluitend binnen de eigen gemeente.

Ruim voordat Voorschoten deel ging nemen aan de regionale samenwerking in Holland Rijnland, hanteerde de gemeente Voorschoten een percentage van 30% voor nieuw te bouwen sociale huurwoningen. En dit percentage is ook de norm binnen Holland Rijnland.

Zolang er nog grote wachtlijsten zijn voor sociale woningen, is het bijbouwen van nieuwe sociale woningen een absolute noodzaak. Want terwijl er voortdurend sociale woningen bijgebouwd worden, verdwijnen er ook veel sociale woningen van de woningmarkt. Dat blijkt dan ook uit het feit dat het aantal sociale huurwoningen in Voorschoten op 20% staat. En er is geen enkele leegstand in dit segment.

Wij waren dan ook heel verbaasd dat het bestuur van Holland Rijnland voorstelt om niet meer te gaan bouwen, maar het percentage te halveren.

Gelukkig gaan de gemeenteraden daar over. Dat gaat in de vorm van een zogenaamde "zienswijze" op het voorstel van de regio. Wij van ONS Voorschoten zijn dan ook heel trots op de gemeenteraad van Voorschoten die in meerderheid heeft besloten om niet mee te gaan in de verlaging van dit quotum, maar juist vast te houden aan het percentage van 30%.

Wilt u het debat nog eens terugzien, klik dan hier

Wilt u reageren, of iets vragen, stuurt u dan een bericht.

Hans Rasch

28 september 2014

 

Pin It