Er is veel te doen rond de mogelijke vestiging van een zogenaamd duurzaamheidscentrum in de Dobbewijk.

ONS Voorschoten is tegen vestiging op de thans voorzien lokatie, omdat die pal gelegen is naast woningen.

In de commissie WRG van 10 januari jl, heeft Bart de Beer namens ONS Voorschoten daar het volgende over gezegd:

Er kan geen misverstand over bestaan: ONS Voorschoten neemt de zorgen van de bewoners van de Dobbewijk zeer serieus en wij hopen dat het college en Avalex dat ook zullen doen .
Wij hebben ook met grote belangstelling de inmiddels aangereikte informatie bestudeerd over de diverse mogelijke locaties voor het duurzaamheidscentrum danwel afvalbrengstation.
Daarbij valt op dat plussen en minnen wel erg gevarieerd worden beoordeeld. Bij de lokatie V3 Dobbewijk staat bijvoorbeeld bij nabijheid woningen een vraagteken.
Het lijkt ONS Voorschoten dat dit een dikke min zou moeten zijn. En zo zijn er nog andere voorbeelden. Uit de aangereikte informatie kan naar onze mening in ieder geval niet worden geconcludeerd dat de Dobbewijk de meest voor de hand liggende lokatie is voor het duurzaamheidscentrum. Het tegendeel is eerder waar.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat emoties hoog zijn opgelopen.

ONS Voorschoten heeft al eerder duidelijk gesteld dat ieder bedrijf dat zich in de Dobbewijk wil vestigen, moet voldoen aan de eisen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.
Het bestemmingsplan is indertijd vorm gegeven met zeer nadrukkelijke inbreng van de bewoners van de Dobbewijk.
Dat bestemmingsplan is leidend.
Ons Voorschoten heeft ook al eerder aangegeven dat wij ten zeerste betwijfelen of Avalex zal kunnen voldoen aan alle eisen die gelden voor de voorgestelde lokatie, alleen al vanwege het vele extra verkeer.
Extra verkeer dat nota bene door de gemeente zelf als zorgpunt wordt aangevoerd bij de overwegingen van de Mexx lokatie als mogelijkheid.
ONS Voorschoten vindt dat de leefbaarheid in de Dobbewijk niet mag worden aangetast door de komst van Avalex. Dat geldt overigens ook voor de rest van Voorschoten. Want ook het Voorsche Park heeft zich al geroerd en ook in Boschgeest begint maakt men zich zorgen over de mogelijke toename van verkeersdrukte en is daarover door de buurtvereniging gefolderd.

Er is duidelijk totaal geen draagvlak is onder omwonenden en ook niet onder de ondernemers van de Dobbewijk voor het plan om een duurzaamheidscentrum te vestigen in de Dobbewijk.
Het is zeer de vraag of dat draagvlak er alsnog kan komen.
ONS Voorschoten heeft in ieder geval onvoldoende goede redenen aangereikt gekregen om de komst van het duurzaamheidscentrum in de Dobbewijk te steunen.
Sterker nog, op basis van de momenteel beschikbare informatie zijn wij daar tegen.
Ook dat hebben we al eerder gezegd.

Wij vragen het college dan ook om een zorgvuldige en wijze afweging te gaan maken . Kijk minimaal met de buurgemeenten naar ALLE opties om een alternatief te vinden, dat niet pal naast woningen ligt. Wij zullen een motie met deze strekking indienen voor de komende raadsvergadering.

 

 

 

Pin It