De positie van jongeren in de Nederlandse samenleving is in deze tijden ongekend kwetsbaar; niet alleen in maatschappelijk en economisch opzicht, maar ook psychologisch en cultureel. Maatschappelijke organisaties als onderwijs, welzijnsinstellingen, gemeenten en jeugdinrichtingen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van deze complexe problematiek. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn de hoge cijfers ten aanzien van voortijdig schoolverlaten. En dat, terwijl de samenleving goed geschoolde mensen hard nodig heeft, nu en in de toekomst.
 
In Voorschoten gaat het goed met onze jeugd! Ons dorp kent uitstekende basisscholen, een bloeiend verenigingsleven en diverse sportfaciliteiten. Kinderen die opgroeien en naar school gaan in Voorschoten krijgen een goede basis mee voor hun verdere toekomst. Toch is er een kleine groep die extra aandacht nodig heeft. ONS Voorschoten wil dat die groep de aandacht en hulp krijgt die nodig is zodat ze mee kunnen blijven draaien in de samenleving. Ouders die ondersteuning nodig hebben bij de zorg voor hun kinderen kunnen dat waar nodig krijgen bij ons Centrum voor Jeugd en Gezin. Problemen zoals taalachterstand, moeten vroegtijdig opgespoord worden om andere achterstanden en in een later stadium schooluitval te voorkomen. ONS Voorschoten pleit voor behoud van een gezonde toekomst voor onze jeugd, dus moeten we daar blijvend in investeren!
ONS doel: 
  • Behoud van een goed functionerend Centrum voor Jeugd en Gezin 
  • Taalachterstanden tijdig opsporen en oplossen 
  • Borgen van de psychische gezondheidszorg 
  • Veilige (fiets)routes naar scholen 
  • Jongeren kennis laten maken met politiek en besluitvorming 
  • Praten MET en niet alleen OVER jeugd en jongeren 
  • Jongerenkelder onder het gemeentehuis weer open

Na de laatste raadsvergadering in juli dit jaar, heeft ONS Voorschoten een persbericht uitgegeven met als kop: “Laatste Raad; verlies voor Voorschoten.” 

In dat persbericht stelden wij onder andere:

“… nog erger was het besluit van de VVD, CDA en D66 om tijdens de behandeling van het lokale inkoopplan jeugd, geen 50.000 euro vrij te maken voor een generalist die de toegang van het Centrum Jeugd en Gezin verder moet optimaliseren, om de huidige jeugdconsulenten te ontlasten.

ONS Voorschoten maakt zich ernstig zorgen over het voornemen om de spoedeisende hulp en daarmee de huisartsenpost in Antoniushove te sluiten. Bij voorkeur zou die sluiting moeten worden voorkomen, meldt de partij in een persbericht.

In dit kader vindt ONS Voorschoten dat in ieder geval gekeken zou moeten worden naar de mogelijkheden om de beschikbaarheid van huisartsen in Voorschoten te verruimen.

Landelijke bepalingen staan wellicht een volledige huisartsenpost in de weg omdat een koppeling wordt vereist met spoedeisende hulp. Maar dat neemt niet weg dat gezocht zou moeten worden naar mogelijkheden om een zo ruim mogelijke beschikbaarheid van huisartsen lokaal te realiseren, bijvoorbeeld tot middernacht en gedurende de weekenden.

Uiteraard zijn daarbij de huisartsen in eerste instantie aan zet, maar de Gemeente zou moeten bekijken hoe een en ander op weg kan worden geholpen, zowel financieel als anderszins.

ONS Voorschoten is verder van mening dat voor spoedeisende hulp de inwoners van Voorschoten zelf zouden moeten kunnen bepalen of ze die hulp willen in de Haagse of in de Leidse regio.

ONS Voorschoten juicht dit initiatief van de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar toe.

In mei 2015 veel kabaal en vuurwerk in de gemeente raad over het voorstel van ONS Voorschoten om de Bibliotheek ondanks de bezuiniging op zondag open te houden, maar zie: Er wordt NU gelukkig door de Bibliotheek zelf getracht om de 300 Voorschotenaren niet voor een dichte deur te laten staan en deze mensen hun ontmoetingsplek niet af te nemen. CHAPEAU !

http://www.obvw.nl/actueel/vrijwilligers-gezocht-.html 

De drie zogenaamde decentralisaties gaan eigenlijk om inkomenspolitiek.

Tot zeker in de jaren negentig, was het begrip van de verzorgingsstaat redelijk geaccepteerd. De voordelen waren duidelijk: iedereen die het niet alleen redde, werd geholpen door de staat. Daar tegenover stonden de nadelen: mensen die er geen zin in hadden om hun best te doen, hadden het wel heel makkelijk; je werd afgekeurd en kreeg een uitkering. Dit systeem liep tegen zijn grenzen aan en vanuit de socialistische invalshoek werd aangedrongen op het bestrijden van het misbruik en vanuit de conservatieve invalshoek werd gezegd dat de verzorgingsstaat slecht was voor de gezondheid van de samenleving. Mensen werden er lui en afhankelijk van.