operatie steenbeek 1ONS Voorschoten heeft het college vragen gesteld over het project ‘Operatie Steenbeek’ waar regiogemeenten aan meedoen. Onder het motto ‘tegels eruit, planten erin’ kunnen particulieren bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast in natte perioden en hittestress in warme perioden. ONS Voorschoten vraagt of het college het project kent en wil uitrollen in Voorschoten. Dit onderwerp staat in hun verkiezingsprogramma en is belangrijk gezien de wateroverlast in Voorschoten.

Het klimaat verandert en daar moeten de bevolking en de overheid iets mee doen.

operatie steenbeekNaast allerlei maatregelen op het gebied van de openbare ruimte, kunnen particulieren ook het nodige bijdragen. En soms is dat eenvoudiger als gedacht wordt. Er is een trend om tuinen zo onderhoudsarm mogelijk te maken: door het leggen van veel stenen, tegels en schuttingen wordt dat doel bereikt. Maar de natuur lijdt daar onder. Water zoekt zijn weg en komt op plaatsen waar we het niet willen hebben (kelders en onder de vloer) en vogels verliezen broed- en schuilplaatsen door de vele schuttingen.

In Voorschoten zijn in de Vlietwijk al regentonnen uitgedeeld, maar nog steeds liggen er veel geplaveide tuinen. Zo ook in andere wijken. ONS Voorschoten roept de inwoners op om hun tuinen groener te maken. Daarbij vraagt ONS Voorschoten het college om met concrete plannen te komen om de inwoners te stimuleren meer te doen aan het klimaatbestendig maken van hun tuinen.

Dat 2017 een nat jaar was, was voor vele Voorschotenaren al bekend.

De hoosbuien en vissterfte ten gevolge van de riooloverstort in juli en september waren al bekend. En daar kwam december nog een keer achteraan.

Inwoners van met name de Vlietwijk en Noordhofland kregen het zwaar te verduren.

Maar nu is het officieel. Volgens weeronline:

De hoogste jaarsom neerslag stond op naam van Voorschoten. Daar komt de neerslagsom op ruim 1070 mm uit! Daarmee viel ruim 200 mm meer dan de normale hoeveelheid van 841 mm voor dat weerstation! In het Limburgse Ell viel veel minder neerslag, circa 640 mm tegen ongeveer 710 normaal. Opvallend was dat vooral de noordelijke en westelijke provincies veel meer neerslag te verwerken kregen dan het zuiden. In de zuidelijke provincies was het aan de droge kant terwijl het in het noorden kletsnat was.

Aan het klimaat valt niet veel te doen. Maar aan de gevolgen kan op korte termijn wel wat gedaan worden. Als u een bestraatte tuin heeft, kunt u de (meeste) tegels weghalen en de tuin wat groener maken. Dat is niet alleen een leuk gezicht, maar zorgt ook voor een betere afvoer van regenwater.

Deze en nog veel meer tips kunt u vinden op de speciale website van het waterschap Rivierenland met de toepasselijke naam Hohohoosbui.

De kinderboerderij aan de Rosenburgherlaan 9 ontvangt tot en met het eerste kwartaal van 2019 een gemeentelijke subsidie van 73.000 euro per jaar. Daarna wordt deze subsidie verlaagd naar 15.000 euro.  Beheerder Sandy Seijn begrijpt ook dat dit bedrag niet meer kan, maar zit vol met plannen om de kinderboerderij toch open te kunnen houden. Zo wordt onder andere gedacht aan het bieden van dagbesteding voor mensen met een beperking. Om deze nieuwe activiteiten ook echt te realiseren, moet er eerst geïnvesteerd worden. En daar zit nu het probleem: het contract dat de gemeente als verhuurder heeft gesloten loopt maar tot 1 april 2019.
 
Commissielid Hans van der Elst: “Je moet als ondernemer van de gemeente kunnen verwachten dat je maximaal wordt ondersteund door het verstrekken van duidelijkheid. Waar het de kinderboerderij betreft: we zijn blij met de daadkrachtige aanpak van de beheerder. Zij ziet mogelijkheden aanvullende inkomsten te genereren en wil die nu snel gaan benutten. Het is daarbij goed te begrijpen dat er eerst zekerheid moet zijn over contract verlenging na 2019, voordat investeringen worden gedaan. Bovendien: Er is tijd nodig voordat nieuwe activiteiten echt gaan renderen. Dan is 1 april 2019 niet zo ver meer weg.“
 
ONS Voorschoten heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het college gesteld over het verlengen van de huurovereenkomst met de kinderboerderij.

Op donderdag 12 januari is door het team van Vink Bouw het winnende plan voor Roosenhorst gepresenteerd in de commissie Wonen, Ruimte en Groen.
Woensdag 25 januari volgde een werkatelier waar raads- en commissieleden verhelderende vragen konden stellen en suggesties doen.
Uiteraard staat de basis van het plan vast, want daar heeft Vink Bouw immers de aanbesteding mee gewonnen, maar veel details kunnen nog worden ingevuld. Het team van Vink Bouw reikte diverse alternatieven aan voor watergangen, bruggetjes, beplanting en oever inrichting.
Het werd een boeiende en constructieve avond.
Bart de Beer( ONS Voorschoten): “ Het is goed om te zien welke aanvliegroute wethouder Bianca Bremer samen met het team van Vink Bouw heeft gekozen. Vanavond kon de raad inbreng leveren. Er wordt al gesproken met omwonenden en ook toekomstige bewoners worden uitgenodigd evenals diverse maatschappelijke organisaties. Zo wordt serieus inhoud gegeven aan burgerparticipatie en daar zijn we blij mee”
Het plan ademt openheid en ruimte.
Sjoerd van den Dool (VVD); “ Het wordt nu belangrijk om een goede balans te vinden tussen de wens om het plan ook op termijn open en harmonieus te houden enerzijds en de wensen van kopers anderzijds. Duidelijke spelregels over bijvoorbeeld beplanting, erfafscheiding en steigertjes moeten worden afgesproken voordat de feitelijke verkoop start.”
Vink Bouw wil het project zo duurzaam mogelijk bouwen en inrichten.
Cees Bremmer (CDA): “Wij zijn blij verrast met bijvoorbeeld het uitgangspunt “nul op de meter” voor elektriciteit . In combinatie met warmtepompen voor verwarming en het gebruik van duurzame materialen heeft buurschap Roosenhorst alles in zich om te ontwikkelen tot een nieuwe parel voor Voorschoten, waar we allemaal trots op kunnen zijn”

Er is veel te doen rond de mogelijke vestiging van een zogenaamd duurzaamheidscentrum in de Dobbewijk.

ONS Voorschoten is tegen vestiging op de thans voorzien lokatie, omdat die pal gelegen is naast woningen.

In de commissie WRG van 10 januari jl, heeft Bart de Beer namens ONS Voorschoten daar het volgende over gezegd:

Er kan geen misverstand over bestaan: ONS Voorschoten neemt de zorgen van de bewoners van de Dobbewijk zeer serieus en wij hopen dat het college en Avalex dat ook zullen doen .
Wij hebben ook met grote belangstelling de inmiddels aangereikte informatie bestudeerd over de diverse mogelijke locaties voor het duurzaamheidscentrum danwel afvalbrengstation.
Daarbij valt op dat plussen en minnen wel erg gevarieerd worden beoordeeld. Bij de lokatie V3 Dobbewijk staat bijvoorbeeld bij nabijheid woningen een vraagteken.
Het lijkt ONS Voorschoten dat dit een dikke min zou moeten zijn. En zo zijn er nog andere voorbeelden. Uit de aangereikte informatie kan naar onze mening in ieder geval niet worden geconcludeerd dat de Dobbewijk de meest voor de hand liggende lokatie is voor het duurzaamheidscentrum. Het tegendeel is eerder waar.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat emoties hoog zijn opgelopen.