ONS Voorschoten herkent in het coalitieakkoord 2018-2020 dat het nieuwe college van Voorschoten gesloten heeft in grote lijnen en in eerste aanzet een realistische toonzetting. Wij ondersteunen de hoge prioriteit die aan het verdere herstel van de gemeentelijke financiën gegeven wordt maar zien daarbij tegelijkertijd de grote opgave waar de gemeente de komende jaren voor staat. Oriëntatie op de Leidse regio wat gemeenschappelijke regelingen betreft met behoud van ondersteunende en uitvoerende taken door de WODV vormt wat ons betreft een verstandige eerste aanzet van keuzes die gemaakt moeten worden. Het behoud van een bestuurlijk onafhankelijk Voorschoten staat daarbij voor ONS Voorschoten centraal. Het belang dat het nieuwe college hecht aan participatie van de lokale samenleving ondersteunen wij ten volle.

Wij zijn kritisch op de combinatie van torenhoge ambitie die de nieuwe coalitie op de vele taakvelden ten toon spreidt gekoppeld aan de in realistisch perspectief geplaatste beperkte financiële mogelijkheden. Er wordt daarbij in dit akkoord wat de financiering van de voornemens betreft wel erg zwaar ingezet op het vinden van alternatieve kostendragers en het maken van creatieve keuzes.

Een nieuw team van wethouders treedt aan: allen met lokale politieke ervaring en persoonlijkheden die open staan voor samenwerking en overleg. Ondanks de kennelijke frictie tussen ambitie en financiële mogelijkheden biedt het coalitieakkoord ONS Voorschoten voldoende aanknopingspunten om een constructieve samenwerking met het nieuwe college tegemoet te zien waarbij keuzes zullen moeten worden gemaakt.

Hans van der Elst
Fractievoorzitter ONS Voorschoten

ONS Voorschoten heeft in het Verkiezingsprogramma aangegeven, dat wie het financieel minder heeft steun moet krijgen. Ook investeren in de jeugd vindt ONS Voorschoten erg belangrijk. Daarom heeft de partij afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering van harte ingestemd met het voorstel om het Kindpakket voor mensen die het wat minder hebben te verruimen.

De jeugd moet kansen krijgen om met hun leeftijdgenootjes mee te kunnen doen. Dat betekent dat zij bij voorbeeld lid van een (sport)vereniging moet kunnen worden. Dat is belangrijk voor de kinderen, de ouders en de verenigingen. Talenten moeten zich kunnen ontwikkelen’. 

Daarom heeft Glenn Zeelt van ONS Voorschoten gepleit om kinderen in de gelegenheid te stellen naast het zwemdiploma A, ook B te kunnen halen. En ONS Voorschoten is dan ook blij, dat het college het voorstel van ONS Voorschoten heeft overgenomen te onderzoeken of het financieel mogelijk is.

Het gaat er om, dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen zij die het financieel moeilijk hebben en zij die het wel kunnen betalen. Zou de financiële bijdrage van de gemeente zich tot alleen het behalen van het A diploma beperken, dan is er toch sprake van een verschil. En als het om jeugd gaat wil ONS Voorschoten dat zeker niet.

ONS Voorschoten wil direct contact met inwoners en organisaties.

Een aantal bezoekers uit Noor Hofland grepen de kans aan om hun vragen te stellen of hun verhaal te doen tijdens ONS spreekuur in de wijk.

Traditiegetrouw zaten de leden van de fractie en de wethouder van ONS Voorschoten weer met koffie klaar om met de inwoners van Voorschoten in gesprek te gaan.

Uit de verschillende vragen en opmerkingen viel het terugkerend punt van de slecht communicerende en moeilijk bereikbare gemeente op. Volgens een bezoeker: "de laatste vijf jaar lijkt het wel erger te zijn geworden". En een andere zei: "het lijkt wel of onze brieven en mailtjes in een zwart gat verdwijnen. Er komt niets terug!"

Een aantal bewoners van de Leidseweg Noord vroeg hoe het zat met de Hoflandbrug. Volgens hen zou het zo veel oplossen wanneer die brug meegenomen kon worden bij het ontwikkelen van oplossingen voor de verkeersoverlast in het stuk tussen de Trompweg en de Haagweg. "Maak een cirkel, waarbij automobilisten vanuit de Leidseweg richting de Haagweg Voorschoten uitgaan en via de 5 Meilaan en de Hoflandbrug Voorschoten ingaan. Dan halveer je in een klap het verkeer op de Leidseweg Noord, met minimale toename van overlast elders.

Dit zijn zeker punten waar onze fractie mee aan de slag gaat. Want iedere mogelijkheid om de dienstverlening of om de verkeerssituatie te verbeteren moet aangegrepen worden. Vooral wanneer het gewoon een geval van goed fatsoen en gezond verstand betreft.

 

  1. Regionale samenwerking. 

De meeste in de raad vertegenwoordigde partijen hebben in hun verkiezingsprogramma, in verschillende nuances, de onwenselijkheid geuit van de brede diversiteit aan partners waarmee de gemeente Voorschoten gemeenschappelijke regelingen is overeengekomen.

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

Het beleid zal zijn gericht op reductie van het aantal verschillende partners waarmee gemeenschappelijke regelingen zijn overeengekomen, in aanvulling op het al bestaande beleid gericht op kwaliteit en kostprijs. De concretisering van dit beleid zal eerst worden uitwerkt in een Startnotitie met daarin opgenomen een integrale aanpak van de structuur van het totale pakket aan samenwerkingsverbanden, met inbegrip van hun onderlinge samenhang. Bij het opstellen van deze Startnotitie zal actief worden gezocht naar raadsbrede steun.    

  1. Zelfstandigheid. 

ONS Voorschoten stelt voor om in een Raadsakkoord de volgende afspraak op te nemen:

Voordat er door de raad een besluit genomen kan worden over een eventuele bestuurlijke fusie met een of meer andere gemeenten zal er eerst een breed maatschappelijk debat in de gemeente gevoerd gaan worden over dit voornemen. Over de wenselijkheid, over de beoogde en voorziene resultaten, over kansen en risico’s en over eventuele andere opties. De uitkomst van dit debat zal zwaar meewegen in het uiteindelijke besluit, maar zal niet per definitie bepalend zijn.

Voor wat betreft de criteria waaraan een maatschappelijk debat in Voorschoten moet voldoen: dit wordt nader uitgewerkt in een raadsbreed gedragen akkoord over de Bestuursstijl. De raad heeft inmiddels de ambitie uitgesproken om, onder begeleiding van de burgemeester, tot een dergelijk akkoord te komen, wat ook geldt voor een akkoord over de bestuurscultuur. 

ONS Voorschoten inloopspreekuur in Vlietwijk 4 april

Wanneer: Woensdag 4 april 2018
Waar: Clubhuis Avanti
Adres: Raadhuislaan 45 
Tijd: 19.30 – 21.00 uur.

ONS Voorschoten wil direct contact met inwoners en organisaties. Bezoek ONS inloopspreekuur. Maak kennis met onze nieuwe fractie. Deze bestaat de komende vier jaar uit drie personen. Deel met ons zaken die u bezighouden.

We zijn dit keer in Vlietwijk. Laat ons weten welke punten in uw wijk voor u aandacht vragen. We gaan er graag met u over in gesprek.

We ontmoeten u graag.

Namens de fractie,

Hans van der Elst